Dodaj obiekt całkowicie za darmo!

Regulamin

STRONA W BUDOWIE - ZAPRASZAMY WKRÓTCE !!!

 

 

 

 

REGULAMIN SERWISU 

WWW.WYSZUKAJNOCLEG.PL

 


 

I. Postanowienia ogólne

 

Dokonanie aktywacji Konta w systemie umieszczania informacji handlowych w ramach serwisu internetowego działającego pod domeną www.wyszukajnocleg.pl (dalej: „Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”), który określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, o czym każdy Użytkownik zostaje poinformowany przed dokonaniem aktywacji usługi, za pomocą odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Serwisu.

Administrator Serwisu oświadcza, iż wszelkie rozwiązania umożliwiające zamieszczanie informacji handlowych i korzystanie z nich dostępne na stronach Serwisu, objęte są ochroną wynikającą z aktualnie obowiązującej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
 
Administrator Serwisu rozpowszechnia treści Serwisu umieszczone pod domeną www.wyszukajnocleg.pl za pośrednictwem sieci komputerowej Internet i udostępnia je publicznie w taki sposób, aby każda zainteresowana osoba miała do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Administrator Serwisu zastrzega, iż korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będą ich przestrzegać.


 
II. Definicje

 

1. Serwis – serwis internetowy działający pod domeną www.wyszukajnocleg.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może publikować oferty wynajmu miejsc noclegowych zlokalizowanych na terytorium RP, prowadzony przez „E-Usługi Karol Pietrowski” os. Przyjaźni 24/13, 61-686 Poznań na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 9721142634, REGON: 362523430;

2. Obiekt – mieszkanie, pokój albo inny rodzaj pomieszczenia, przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, które stanowi przedmiot oferty Użytkownika zamieszczonej na łamach Serwisu i przeznaczone jest do wynajęcia w celach noclegowych;

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - dokonująca rejestracji w Serwisie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - odwiedzająca stronę internetową Serwisu i korzystająca z oferowanych przez Serwis usług;

5. Oferta – ogłoszenie Użytkownika zamieszczone na łamach Serwisu, zawierające propozycję wynajmu lokalu z przeznaczeniem na miejsce noclegowe, niebędąca ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

6. Abonament – opłata dokonywana przez Użytkownika na rzecz Serwisu wyszukajnocleg.pl;

7. Panel klienta – zbiór funkcji i zasobów, umożliwiający Użytkownikowi pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego z Użytkowników. W Panelu klienta gromadzone są dane Użytkownika podane podczas procesu rejestracji oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu związane z zarządzaniem Ofertą;

8. Regulamin – niniejszy dokument, który określa funkcjonowanie oraz warunki i zasady korzystania z serwisu wyszukajnocleg.pl;

9. Promowanie – wyróżnienie obiektu w związku z dokonaniem zakupu usługi „Promowanie oferty”, polegające na pojawianiu się w pierwszych wynikach wyszukiwania i umieszczeniu obiektu w pasku ofert wyróżnionych na stronie głównej Serwisu;

10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 


III. Zasady funkcjonowania Serwisu

 

1. Serwis wyszukajnocleg.pl zapewnia techniczną platformę za pośrednictwem której możliwe jest publikowanie Ofert przez Użytkowników, nawiązanie kontaktu pomiędzy Gościem a Użytkownikiem, w tym składanie zapytań o Ofertę.

2. Serwis wyszukajnoclego.pl nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Gośćmi, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Obiektu i ewentualne szkody, które mogą ponieść strony w trakcie trwania najmu.

3. Użytkownikiem Serwisu wyszukajnocleg.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników lub osoby trzecie, dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego punktu.

4. Aby dokonać publikacji Oferty na łamach Serwisu konieczne jest  utworzenie konta w drodze rejestracji, która przebiega zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu.

5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. Warunkiem publikacji Oferty Użytkownika jest poprawne wypełnienie przez niego odpowiedniego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności abonamentu.
W procesie rejestracji konta Użytkownik ustanawia swoje hasło (dalej: „Hasło”). Podczas aktywacji Użytkownik podaje adres e-mail, który stanowił będzie jego login, niezbędny w celu zalogowania się do Panelu klienta, a także umożliwiający kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim loginu oraz hasła dostępu do Serwisu, a także wszelkich informacji które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu w bezpieczny sposób. Wszelkie działania dokonywane przy użyciu loginu i właściwego dla niego hasła będą uważane za działania podjęte przez Użytkownika.

7. Zabrania się Użytkownikom korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania własnego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

8. Konta zarejestrowane w Serwisie są niezbywalne.

9. W procesie aktywacji konta Serwis wyszukajnocleg.pl nie wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej aktywacji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Serwis zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, prawidłowość i rzetelność danych podanych przez Użytkownika. Dochodzenie naprawienia ewentualnej szkody wynikającej z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym zamieszczania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd odbywać się będzie wyłącznie przeciwko Użytkownikowi, bez udziału Serwisu wyszukajnocleg.pl.

 

IV. Warunki korzystania z Serwisu

 

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Gościa jest posiadanie urządzenia końcowego (komputera lub innego urządzenia mobilnego) z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę stron internetowych. 

2. Serwis wyszukajnocleg.pl może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści. Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego treści są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

3. Serwis wyszukajnocleg.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia lub blokady Oferty Użytkownika w całości lub w części, jeżeli Użytkownik naruszy w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa. Serwis zastrzega sobie takie prawo w szczególności gdy Oferta Użytkownika zawiera treści pornograficzne, treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe lub wulgarne, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, nawołujące do przemocy, naruszające prawa autorskie innych osób oraz treści w jakikolwiek inny sposób niezgodne z przepisami prawa. Serwis ma takie prawo również wówczas, gdy Użytkownik lub jego Oferta szkodzą wizerunkowi Serwisu, wprowadzają w błąd inne osoby lub zawierają inne treści naruszające przepisy prawa.

4. Wszelkie materiały zamieszczone przez wyszukajnocleg.pl, w tym elementy grafiki, kompozycja i układ tych elementów, znaki towarowe, znaki handlowe, zdjęcia oraz każde inne informacje, dostępne na stronie internetowej i podstronach Serwisu wyszukajnocleg.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych wyszukajnocleg.pl. Wskazane wyżej elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Zabronione jest korzystanie z zasobów Serwisu w sposób sprzeczny i inny, niż określono w Regulaminie Serwisu.

5. Użytkownik Serwisu oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym prawa autorskie do zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez wyszukajnocleg.pl w ramach prowadzonego Serwisu internetowego, a także w innych mediach ( telewizja, prasa oraz Internet) oraz w ramach dowolnych form reklamy. Użytkownikowi nie wolno w ramach Serwisu zamieszczać zdjęć nie dotyczących jego Oferty, m.in. takich, których celem jest promocja innych produktów lub usług Użytkownika, a także produktów i usług osób trzecich.

6. Użytkownik może modyfikować dane dotyczące jego oferty za pomocą Panelu klienta dostępnego po zalogowaniu na stronie Serwisu. Edycja danych jest nieodpłatna i możliwa w każdym czasie. Modyfikacja danych spowoduje zmianę danych wyświetlanych na łamach Serwisu.

7. W sytuacji zgłoszenia przez innego Użytkownika lub osobę trzecią roszczenia dotyczącego danych zamieszczonych przy Ofercie Użytkownika, w szczególności danych naruszających prawa autorskie, Użytkownik zwolni Serwis wyszukajnocleg.pl z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków wynikłych z tego tytułu (w tym również wydatków poniesionych na skorzystanie przez Serwis z profesjonalnej pomocy prawnej).

8. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w ramach danych prezentowanych w związku z Ofertą odnośników do innych stron internetowych oraz własnych formularzy kontaktowych. Zabrania się ponadto publikowania grafiki, która mogłaby zmieniać układ strony lub ingerować w niego w inny sposób, korzystania z kodów html niedotyczących formatowania tekstu oraz skryptów (m.in. Java Script, PHP).

 

 

V. Zakres umowy

 

1. W ramach zawartej umowy, Serwis udostępnia na stronie internetowej www.wyszukajnocleg.pl: opis główny Obiektu (informacje o Obiekcie), cennik, opis atrakcji, opis form komunikacji, do 30zdjęć Obiektu, dane teleadresowe Obiektu, lokalizację Obiektu (mapa).   

2. Dokonanie przez Użytkownika Serwisu jakichkolwiek zmian w zakresie danych (w tym zdjęć) za pomocą Panelu klienta jest dopuszczalne w każdym czasie i bezpłatne po zalogowaniu do Panelu klienta.

3. W ramach umowy zawartej z Użytkownikiem Serwis wyszukajnocleg.pl nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych ani mechanizmów i wszelkich innych rozwiązań dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 

VI. Opłaty - abonament

 

1. Aby móc korzystać z  usług Serwisu wyszukajnocleg.pl polegających na udostępnianiu informacji handlowych na łamach Serwisu w ramach zawartej umowy Użytkownik jest obowiązany opłacić abonament.

 2. Cena abonamentu za publikację i wyświetlanie oferty to 19 zł brutto / 365 dni.
Użytkownik zainteresowany Promowaniem oferty może skorzystać z dodatkowo płatnej opcji promowania dostępnej w Panelu klienta. Cennik promowania jest następujący: 15 zł brutto / 90 dni, 25 zł brutto / 180 dni, 35 zł brutto / 270 dni, 45 zł brutto / 365 dni.

3. Opłacony abonament uprawnia do korzystania z usługi Serwisu przez czas określony, wskazany powyżej.  

4. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku lub innego operatora płatności. Serwis wyszukajnocleg.pl udostępnia możliwość płatności online za pośrednictwem Dotpay.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

5. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunek bankowy Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie przekazu środków znajdujących się na rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie zajmuje się świadczeniem na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

6. Do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem wyszukajnocleg.pl umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie dochodzi w momencie opłacenia Abonamentu. Umowa zawierana jest na czas określony - tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament.

7.Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci przeniesienia jej do zakładki oferty nieaktywne w Panelu klienta. Oferta taka nie jest wyświetlana i publikowana na łamach Serwisu. Użytkownik ma możliwość opłacenia Abonamentu za kolejny okres w Panelu klienta. Dopuszcza się opłacanie usług na kilka następujących po sobie okresów. Zakup kilku usług skutkuje kumulacją okresu ważności Abonamentu. Po zmianie cennika przez Administratora Serwisu opłacone z góry usługi pozostają dostępne, a Użytkownik nie ma obowiązku zapłaty różnicy w cenie.
8. W ramach Serwisu Użytkownik oraz każda inna osoba mogą dokonać wykupienia banera reklamowego w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych na stronie internetowej Serwisu. Cennik takiej usługi dostępny jest na stronie www.wyszukajnocleg.pl w zakładce Reklama.

 


VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. W przypadku naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Serwis wyszukajnocleg.pl może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę zawartą z Użytkownikiem poprzez usunięcie jego Konta. Użytkownikowi będącemu Konsumentem Serwis zwraca część opłaty abonamentowej obliczoną proporcjonalnie do okresu spełnionego świadczenia.

2. W sytuacji opisanej powyżej Administrator Serwisu ma prawo do przechowywania informacji dotyczących Oferty w Serwisie po rozwiązaniu umowy.

3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 6 Regulaminu. Konsument winien przesłać oświadczenie na adres „e-Usługi” Karol Pietrowski, os. Przyjaźni 24/13, 61-686 Poznań.

4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres wskazany w punkcie wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@wyszukajnocleg.pl). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Serwis wyszukajnocleg.pl zwraca Konsumentowi  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Serwis otrzymał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne wskazane przez niego rozwiązanie.

 

VIII. Odpowiedzialność Serwisu

 

 1. Serwis nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji, w szczególności gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Ryzyko w zakresie jakości i spodziewanych ekonomicznych rezultatów działania Oferty ponosi Użytkownik. 

2.Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Gości dokonane w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych z Użytkownikami w wyniku użycia danych dostępnych w Serwisie. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Gości oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Serwis przede wszystkim nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jakość i legalność Ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w opisie Oferty, zdolność Użytkowników do realizacji Ofert oraz wypłacalność Gości Serwisu korzystających z Oferty Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Gości umowy z Użytkownikiem.

3. Wyszukajnocleg.pl dołoży wszelkiej staranności, aby Serwis działał w sposób niezakłócony i ciągły.

 


IX. Skutki naruszenia Regulaminu

 

W razie stwierdzenia przez wyszukajnocleg.pl naruszenia Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, Serwis może bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo tylko niektórych uprawnień wynikających z zawartej umowy.
W sytuacji opisanej powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Serwisu, przy czym postanowienie dotyczące braku zwrotu opłaty nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 


X. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres „e-Usługi” Karol Pietrowski, os. Przyjaźni 24/12, 61-686 Poznań, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć rónież mailowo na adres: biuro@wyszukajnocleg.pl

2. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Serwis informuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji drogą pocztową lub elektroniczną, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę i udostępni adres e-mail. 

 


XI. Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany, w tym poprawiania, a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Serwis może dokonać odmowy usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze ich przetwarzanie przez Serwis jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, m.in. w sytuacji gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

5. W związku ze świadczeniem usług opisanych niniejszym Regulaminem, Serwis wyszukajnocleg.pl udostępnia dane Użytkowników na swoich stronach, konieczne ze względu na świadczone usługi.

6. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez wyszukajnocleg.pl plików "cookies", o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie powinno uniemożliwić korzystania z Serwisu, może jednak spowodować utrudnienia i nieprawidłowości w działaniu niektórych funkcjonalności.

 XII. Postanowienia końcowe

1. Niezależnie od niniejszego regulaminu Serwis może wprowadzać na postawie odrębnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzanie odrębnych regulaminów nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Regulaminu. 


2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jegotreść w całości.

3. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie,Użytkownik powinien iezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

5. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

6. Oświadczenie o braku akceptacji zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta. Opłata obliczona proporcjonalnie do okresu spełnionego świadczenia podlega zwrotowi.

7. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie niniejszego Regulaminu oraz pozostałych treści Serwisu jest zabronione.Banner